Aby dowiedzieć się więcej kliknij na temat spotkania.

Proponujemy Państwu pracę nad rozwojem osobowości wg wskazań św. Hildegardy:

Wizja cnót i wad a rozwój osobowości wprowadzenie

W czasach św. Hildegardy nie posługiwano się pojęciem „osobowość”. Jest to pojęcie psychologiczne, a początki psychologii to druga połowa XIX wieku. Życie psychiczne opisywano jednak od zarania dziejów, osobowość również. Jak to się ma do nauki św. Hildegardy? Otóż zadziwiająco blisko. Według Świętej człowiek stworzony jest do rozwoju. To, co go stanowi, a w tym dusza i ciało są Bożym darem, o który człowiek ma się nie tylko troszczyć, lecz również rozwijać. W tym rozwoju jest miejsce na coraz pełniejsze życie emocjonalne, coraz lepsze rozumienie siebie oraz coraz bardziej dojrzałe relacje z ludźmi.
To myślenie jest bardzo bliskie współczesnemu myśleniu o człowieku, a w odniesieniu do psychologii szczególnie teoriom Koren Horney i dorobkowi psychologii humanistycznej. Psychologowie humanistyczni, a wśród nich Gordon Allport, Charlotte Buhler, George Kelly, Carl Rogers, Abraham Maslow łączą ludzkie zdrowie z rozwojem.
Dla św. Hildegardy choroba jest zaniedbaniem prozdrowotnych i prorozwojowych sił natury. Jednym z wymiarów troski o ludzką naturę jest rozwijanie cnót, natomiast formą jej zaniedbywania jest uleganie wadom. Św. Hildegarda zaprasza do przyjaznej człowiekowi, otwartej na rozwój i życie duchowości. Święta nie unika niełatwych tematów takich jak trud życia, cierpienie, czy śmierć. Umieszcza je jednak w szerokim kontekście troski o zdrowie, rozwój i życie pełnią życia.
W swych dziełach Święta opisała 35 par cnót i wad. Cnoty i wady w myśli hildegardiańskiej stanowią istotę moralnej postawy człowieka. Nadają czynom ludzkim formę i pełnię kształtu. Decydują o zdrowiu psychicznym.
Cnoty służą człowiekowi pomocą nie wywierając na niego żadnego nacisku. Nie zmuszają go do określonego postępowania zawsze zostawiając mu wolność. Działają delikatnie niczym balsam. Spływają na ludzkie dusze łagodnie, niczym opadające z krzewu kwiaty, aby zacierać ślady złego.
Wady są przeciwieństwem cnót i powodują brzemienne w skutki zawężenie horyzontów człowieka jedynie do tego, co przychodzi przez zmysły i jest poznawalne rozumem. Dają iluzję pozornej wolności, podczas gdy w rzeczywistości stają się formą szkodliwego przymusu.
Jak w związku z tym korzystać z dorobku św. Hildegardy w pracy nad rozwojem własnej osobowości? Najpierw w ramach osobistej lektury, słuchanych konferencji, oraz medytacji warto konfrontować znaczenie, które osobiście nadajemy poszczególnym cnotom i wadom z tym jakie nadawała im Święta a które w szczególny sposób może być pogłębiane przez pracę z alegoriami. Uświadamianie sobie własnych schematów poznawczych połączone z próbą wychodzenia poza ich ramy jest pierwszym, ważnym krokiem w osobistym rozwoju.
Kolejnym krokiem może być próba opisania własnego systemu cnót i wad polegająca na ustaleniu ich nasilenia. To cenne przejście od myślenia „jak powinno być” do myślenia „jak jest”. Po tym kroku można postawić sobie kolejne pytanie: „jak chcę aby było”. Pojawiające się różnice pomiędzy stanem faktycznym (jak jest) a stanem oczekiwanym (jak chcę aby było) ukażą przestrzeń pracy nad sobą.
W tym momencie przydatna może być pomoc kompetentnej osoby w ramach indywidualnego poradnictwa. Wartość pracy z towarzyszeniem indywidualnym została wyraźnie doceniona zarówno w pracy psychologicznej jak i w wielu ośrodkach duchowości. Towarzyszenie indywidualne może zakończyć się na etapie planowania strategii samodzielnej pracy nad dalszym rozwojem. Może – jeśli będzie taka potrzeba – rozwijać się w kierunku poradnictwa psychologicznego lub psychoterapii.
W kontekście współczesnej wiedzy na temat ścisłych powiązań między fizjologią ludzkiego organizmu a życiem psychicznym, w kontekście osiągnięć współczesnej psychosomatyki łączenie zdrowego trybu życia, medycyny naturalnej i otwartej na rozwój duchowości z osiągnięciami współczesnej psychologii i psychoterapii wydaje się w pełni zasadne i pożądane, a nauka o cnotach i wadach może stać się kolejnym pomostem przerzuconym między życiem psychicznym i duchowym.
Dr Wiesław Błaszczak

Poradnictwo indywidualne
Pierwsze spotkanie wprowadzenie do medytacji na temat cnót i wad

Używane przez św. Hildegardę określenia cnót i wad od wieków funkcjonują w naszej kulturze. Dla różnych osób mają jednak różne lub nieco inne znaczenia niż te, które nadawała im Święta. Celem pierwszego spotkania jest omówienie znaczeń nadanych przez autorkę poszczególnym cnotom i wadom oraz wprowadzenie w sposób odkrywania ich w sobie. Uczestnik spotkania otrzyma do samodzielnej pracy skrócony ich opis.

Drugie spotkanie wprowadzenie w samopoznanie Metodą Cnót i Wad

Ustaleniu poziomu cnót i wad służy Metoda Cnót i Wad. Uczestnik spotkania zostanie wprowadzony w samodzielne korzystanie z metody mające na celu ustalenie stanu faktycznego i stanu oczekiwanego, co pozwoli przygotować program pracy nad sobą.

Trzecie spotkanie tworzenie projektu rozwoju własnej osobowości

Podstawowym motorem rozwoju jest motywacja. Spotkanie jest okazja do postawienia sobie zasadniczych pytań związanych z rozwojem osobowości: co chcę zmienić? Dlaczego chcę to zmienić? Jak chcę to zmienić? Odpowiedź na te pytania pozwala na stworzenie projektu rozwoju własnej osobowości.

Grupy
Wzrostu

Łatwiej pracować nad sobą korzystając ze wsparcia osób zmierzających podobną drogą. Projekt grup wzrostu ma na celu zebranie osób, które mogą służyć sobie wsparciem na drodze osobistego rozwoju. Grupa ma charakter zamknięty, co oznacza że trwa przez określony czasie w niezmienionym składzie. Czas, częstotliwość spotkań oraz liczba uczestników są ustalane przy doborze grupy.

Wsparcia

Dla wielu osób rekolekcje z postem św. Hildegardy są silnym i ważnym impulsem do zmiany życia. Niestety, czasami zyskany w czasie rekolekcji zapał mija i szereg osób wraca do starych nawyków. Grupy wsparcia służą wzmacnianiu motywacji do zmiany życia oraz ustalania przyczyn niepowodzeń podejmowanych działań. Praca w grupie daje szansę odkrywania często nieuświadomionych motywów braku zmiany oraz czerpania z zasobów pozwalających na lepsze pełniejsze życie. Grupy mają charakter otwarty, co oznacza że mogą dołączać do nich nowe osoby, a te które czują się wystarczająco samodzielne mogą kończyć swój udział w grupie.

O terapeucie
Kontakt

Kontakt:
e-mail: w.blaszczak65@gmail.com
tel.: 600090773

Info

WIESŁAW BŁASZCZAK, doktor psychologii, psychoterapeuta, teolog

Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dla osób dorosłych oraz terapię par.

Zajmuje się pomocą osobom z objawami nerwicy, depresji, lęku; przeżywającym stratę, niskie poczucie własnej wartości, problemy w podejmowaniu decyzji, nawiązywaniu i budowaniu bliskich relacji; doświadczającym trudności w radzeniu sobie ze stresem, skutkami traumy, nieprzebaczonej winy lub krzywdy, konfliktami, kryzysem wartości, rozpadem związku.

Czytaj więcej

W latach 1996-2004 pracował w Katedrze Psychologii Klinicznej i Osobowości KUL jako pracownik naukowo-dydaktyczny oraz szkolił się w stosowaniu narracyjnej metody diagnostyczno-terapeutycznej Self-Confrontation Method H. Hermansa.

Od 2000 r. prowadzi szkolenia, terapię indywidualną i grupową, zajmuje się diagnostyką psychologiczną w prywatnym Ośrodku Terapeutyczno-Szkoleniowym OTS w Lublinie, którego jest współzałożycielem.

W latach 2006-2008 szkolił się w Polskim Instytucie Ericksonowskim.

W latach 2009-2011 szkolił się w Polskim Instytucie Psychodramy pod kierunkiem Sonii Beloch z Psychodrama Institut für Europa (PIfE).

W latach 2012-2013 szkolił się w międzynarodowym Stowarzyszeniu NEST – The New Experience for Survivors of Trauma uzyskując certyfikat terapeuty NEST.

Od 2015 r. jest superwizorem-aplikantem Stowarzyszenia NEST.

Pracuje pod stałą superwizją.

Szczególne zainteresowania to: psychologia narracyjna, psychologiczne aspekty procesu przebaczenia, psychologia stresu, koncepcja posttraumatycznego wzrostu (PTG), skutki zaniedbania emocjonalnego, kryzysy światopoglądowe i egzystencjalne.

Miejsce spotkań

Warszawa,
ul. Conrada 30