Amor saeculi – miłość do tego świata Amor caelestis – miłość do spraw Bożych

Petulantia – swawola Disciplina – dyscyplina

Joculatrix – żądza rozrywek Verecundia – przyzwoitość

Obduratio – zatwardziałość serca Misericordia – miłosierdzie

Ignavia – tchórzostwo Divina victoria – boskie zwycięstwo

Ira – złość Patientia – cierpliwość

Inepta laetitia – rozpusta Gemitus ad Deum – pragnienie Boga

Ingluvies ventri – obżarstwo Abstinentia – wstrzemięźliwość

Acerbitas – małoduszność Vera Largitas – hojność

Impietas – bezbożność Pietas – pobożność

Fallacitas – kłamstwo Veritas – prawda

Contentio – kłótliwość Pax – pokój

Infelicitas – melancholia Beatitudo – szczęście

Immoderatio – brak umiaru Discretio – umiar

Perditio animarum – utrata duszy Salvatio animarum – zbawienie duszy

Superbia – pycha Humilitas – pokora

Invidia – nieżyczliwość Charitas – miłość

Inanis gloria – żądza sławy Timor Domini – bogobojność

Inobedientia – nieposłuszeństwo Obedientia – posłuszeństwo

Infidelitas – niewiara Fides – wiara

Desperatio – zwątpienie Spes – nadzieja

Luxuria – pożądanie Castitas – wstrzemięźliwość

Injustitia – niesprawiedliwość Justitia – sprawiedliwość

Torpor – gnuśność Fortitudo – dzielność

Oblivio – zapomnienie Boga Sanctitas – świętość

Inconstantia – niestałość Constantia – stałość

Cura terrenorum – troska o sprawy doczesne Caeleste desiderium – troska o wieczność

Obstinatio – upór Compunctio cordis – skrucha

Cupiditas – chciwość Contemptus mundi – pogarda dla świata

Discordia – niezgoda Concordia – zgoda

Scurrilitas – pogarda Reverentia – szacunek

Vagatio – wałęsanie się Stabilitas – stateczność

Maleficium – magia Cultus Dei – służba Bogu

Avaritia – skąpstwo Sufficientia – skromność

Tristitia saeculi – ból istnienia Coeleste gaudium – niebiańska radość